Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

ČSLA VE SPORTU
| DUKLA Praha | DUKLA Prostějov | DUKLA Jihlava | DUKLA Brandýs n.L. |

Historie armádního vrcholového sportu
- v roce 1945 vzniklo na Ministerstvu národní obrany tělovýchovné oddělení, jehož úkolem bylo zabývat se problematikou rozvoje tělovýchovy a sportu v armádě;
- od poloviny roku 1946 byli nejvýznamnější sportovci ve velké většině soustředění u posádkového velitelství Velká Praha, kde tvořili zvláštní vojenskou jednotku v síle jedné čety (box, fotbal, plavání, atletika). V závěru roku 1946 rozhodlo MNO organizovat podobné sportovní jednotky v Táboře, Brně a Bratislavě;
- jedním z největších úspěchů utvářejícího se armádního sportu v prvních poválečných letech bylo vítězství armádních sportovců v soutěži o "Štít Velké Británie" v roce 1946, které se zúčastnilo šest armád a britské letectvo. Vynikajících mezinárodních výsledků v tomto období začíná dosahovat Emil Zátopek;
- v roce 1948 se stává armádní tělovýchova, a tedy i vrcholový sport, nedílnou součástí československého tělovýchovného hnutí sjednoceného v Sokole. V srpnu 1948 došlo k vytvoření Armádního tělovýchovného svazu (ATS), který byl pouze přechodnou formou a brzy jej nahradil Armádní sokolský výbor (ASV), který řídil sportovní činnost až do roku 1951;
- v březnu 1948 vznikl Armádní tělocvičný klub (ATK), který se stává ústřední a výkonnou složkou v oblasti vojenského zájmového a závodního tělocviku. Jednou ze součástí ATK byl tělocvičný oddíl, v němž byly tři sportovní roty sdružující 25 sportovních odvětví. ATK sehrál v dalších desetiletích významnou úlohu v rozvoji armádního sportu;
- na podzim roku 1951 byl vydán rozkaz MNO, kterým byl zřízen nový samostatný vojenský celek Útvar armádní tělesné přípravy (ÚATP). Útvar se skládal z velitelství, školského oddílu a oddílu reprezentantů, v němž byli soustředěni všichni sportovci. Na veřejnosti vystupovali sportovci nadále pod názvem ATK. Od roku 1951 zabezpečuje armádní vrcholový sport požadavky státní reprezentace;
- v roce 1952 se začaly dostavovat sportovní úspěchy, především na letních olympijských hrách v Helsinkách. V závěru téhož roku MNO schválilo novou úpravu a organizaci tělesné výchovy vojáků, včetně armádního vrcholového sportu. Sportovci byli soustředěni ve dvou složkách, a to ve Sportovním a tělovýchovném svazu Ústředního domu armády (STS-ÚDA) a v Armádním tělovýchovném útvaru (ATÚ)
- v roce 1953 dochází ke spojení sekcí STS-ÚDA s ATÚ v nový samostatný vojenský útvar Oddíl reprezentantů (OR). Oddíl reprezentantů měl šest rot a byl v té době jediným zařízením v zemi, které mohlo vytvářet podmínky k růstu sportovní výkonnosti téměř ve všech sportovních odvětvích. Začaly se uplatňovat nejmodernější tréninkové formy, metody a systém perspektivního plánování;
- v roce 1956 byl Oddíl reprezentantů rozpuštěn, značná část odborů byla přemístěna do různých posádek mimo Prahu. Příčinou tohoto stavu byla řada chyb, které spočívaly v necitlivém doplňování některých odborů (fotbal, lední hokej), což se dostalo do rozporu se zájmy civilních tělovýchovných jednot. Pro armádní vrcholový sport to znamenalo na nějakou dobu izolaci. Vznikl jediný speciální tělovýchovný útvar Vojenská tělovýchovná škola Miroslava Tyrše (VTŠ MT). Na základě Směrnice pro masovou a sportovní činnost bylo rozhodnuto založit ve všech složkách armády Vojenské tělovýchovné jednoty (VTJ) s jednotným označením Dukla s uvedením názvu posádky. Od této doby byli armádní vrcholoví sportovci organizováni v Armádních sportovních družstvech (ASD);
- v roce 1957 dochází k dahšímu roztříštění a v rámci VTŠ MT zůstávají pouze tři armádní sportovní družstva - fotbal, házená a atletika;
- v letech 1958-1959 se vracejí zpět k VTŠ MT postupně armádní sportovní družstva, která u útvarů mimo posádku Praha něměla zajištěny kvalitní tréninkové podmínky - plavci, vodáci a veslaři. V tomto období se také ukazuje úkol zabezpečovat při armádních sportovních družstvech činnost mládeže;
- v červenci 1959 byla VTŠ MT založena VTJ Dukla Praha, jejímž posláním bylo napomáhat rozvoji jednotlivých sportovních družstev. Následující léta, až do roku 1963, jsou charakterizována vynikajícími výsledky armádních sportovců v rámci státní sportovní reprezentace, zejména v kolektivních sportech (fotbal, házená a lední hokej);
- v září 1963 byla VTŠ MT zrušena a místo ní vytvořen nový vojenský útvar Armádní středisko Dukla Praha (AS Dukla Praha). Vedle vybraných armádních sportovních družstev zde byly školské součásti, a to Vojenský obor při Fakultě tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy (VO FTVS UK), skupina organizačně-metodická, skupina zahraničních styků a skupina pro zabezpečení celoarmádních a celostátních tělovýchovných akcí;
- v roce 1967 bylo založeno Armádní středisko Dukla Banská Bystrica;
- v polovině roku 1969 dochází k dalším změnám v řízení armádního sportu, bylo zřízeno Armádní středisko DukIaTrenčín;
- v lednu 1970 bylo kromě dosavadních tří středisek v Praze, Banské Bystrici a Trenčíně založeno Armádní středisko Dukla Liberec. V tomto roce byla zhruba dokončena organizační přestavba armádního vrcholového sportu a většina ASD byla soustředěna ve čtyřech armádních střediscích Dukla. Pouze některá ASD, která měla ve svých lokalitách dobré podmínky, zůstala ve svých posádkách: lední hokej v Jihlavě, sportovní střelba v Plzni, parašutismus v Prostějově, box a basketbal v Olomouci, sportovní gymnastika a motorismus v Praze, silniční cyklistika v Brně, dráhová cyklistika v Pardubicích a Bratislavě, plavání v Žilině, šerm, moderní pětiboj, biatlon a sportovní střelba v Liptovském Mikuláši, vodní slalom v Bechyni;
- v dubnu 1974 byla usnesením vlády ČSSR schválena nová koncepce vrcholového sportu v ČSLA a velení armády přijímá dnem 1. října 1974 zásadní opatření. Byla zřízena Správa vrcholového a výkonnostního sportu ČSLA jako centrální řídící orgán na úrovni MNO, dále bylo vytvořeno Vědecko-výzkumné pracoviště vrcholového sportu v ČSLA a dosavadní čtyři armádní střediska Dukla získala statut armádních středisek vrcholového sportu (ASVS). Nově bylo zřízeno další ASVS v Olomouci. V tomto roce došlo také k poměrně zásadním změnám ve zkvalitňování tréninkové základny. Začala se budovat nová sportovní zařízení v Liberci, Trenčíně a Banské Bystrici, probíhala rekonstrukce starších zařízení v Praze a Olomouci;
- v roce 1978 byl zřízen Výbor pro tělesnou výchovu a sport vlády ČSSR který v roce 1980 projednal a schválil Koncepci dalšího rozvoje vrcholového sportu v ČSSR v letech 1981-1990;
- v roce 1981 v rámci tzv. decentralizace byla ASVS Dukla Liberec a ASVS Dukla Olomouc podřízena velitelství Západního vojenského okruhu v Táboře a ASVS Dukla Trenčín a ASVS Dukla Banská Bystrica velitelství Východního vojenského okruhu v Trenčíně. Jen ASVS Dukla Praha zůstalo v podřízenosti Správy vrcholového a výkonnostního sportu. Tato opatření se ukázala jako chybná, nebot různá nekompetentní rozhodnutí se snažila uplatnit v ASVS Dukla systém běžný u bojových útvarů;
- v roce 1985 následuje usnesení vlády ČSSR, v rámci jehož realizace došlo ke zrušení ASVS Dukla Olomouc a jeho podřízení pod ASVS Dukla Liberec. Byl znovu vytvořen systém centrálního řízení z úrovně Správy vrcholového sportu;
- v dubnu 1989 bylo přijato usnesení vlády ČSSR o zabezpečení přípravy sportovní reprezentace ČSSR v olympijském cyklu 1989-1992. Toto usnesení vlády znamenalo určitou preferenci olympíjských sportovních odvětví. Bylo zakončeno období častých změn;
- po roce 1989 začíná další etapa ve vývoji armádního sportu, který se v podmínkách nově se rodícího demokratického systému neobešel bez zásadních změn, vyplývajících z transformace armády;

Zdroj: www.army.cz
zveřejněno se souhlasem Ivo Nováka (ASC Dukla, oddělení sportu)

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci