Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Útvary Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ZBRANĚ Pusky

DOZIMETRICKÝ PŘÍSTROJ IMD-21B

Dozimetrický přístroj IMD-21B je určen pro měření expozičního příkonu záření gama. Přístroj se používá v pohyblivých nebo stacionárních objektech a ovládá ho jeden operátor. Konstrukce přístroje zajištuje varovnou světelnou signalizaci při překročení nastavené prahové úrovně expozičního příkonu záření gama.

Přistroj umožňuje měřeni expozičního příkonu zářeni gama v rozsahu od 1 R/h do 10 000 R/h při energii zářeni od 0,08 MeV do 2,6 MeV. Prahovou úroveň expozičního příkonu, jejíž překročení přístroj signalizuje, lze nastavit na hodnoty 1, 5, 10, 50 a 100 R/h.

Přístroj se skládá ze dvou konstrukčně vzájemné nezávislých bloků:
- měřiče četnosti impulsů "BIO-05";
- detekční sondy "BDMG-36".
Detekční sonda obsahuje následující části:
- ionizační komoru;
- dvě desky s plošnými spoji osazené elektronickými prvky;
- vrchní pouzdro;
- spodní pouzdro se zásuvkou pro připojeni spojovacího kabelu.

Detekční sonda "BDMG-36" převádí měřený expoziční příkon zářeni gama na napětové impulsy. Četnost jednotlivých impulsů napětí je přímo úměrná měřenému expozičnímu příkonu. Sled impulsů vystupující z detekční sondy se přivádí na vstupní hradlo, které řídí časová základna. Časová základna na určitý čas otevře vstupní hradlo a umožni průchod impulsům do čítače. Počet načtených impulsů vstupuje do operační paměti a dekodérem se převede do formy vhodné pro zobrazovač. Stěny objektu účinky zářeni zeslabuji. Proto je přístroj vybaven vstupem pro korekční člen. Korekční člen prodlužuje dobu měřeni tolikrát, kolikrát stěny objektu účinky
záření zeslabují.

Měřič střední četnosti impulsů se skládá z panelu a zadního víka, zhotovených z hliníkové slitiny. Na vnitřní straně panelu je umístěn elektronický systém "PI0-10C", který je propojen s ostatními prvky měřiče. Na čelni straně panelu jsou umístěny ovládací prvky a zobrazovač.

Zobrazovač je čtyřmístný. V levé části zobrazovače jsou dvě světelná návěstí. Horní návěsti slouží pro varovnou světelnou signalizaci překročeni nastavené prahové úrovně expozičního přikonu "POROG" a spodní návěsti signalizuje zapnuti přístroje "SÍŤ".
Pod zobrazovačem jsou umístěny čtyři ovládači prvky:
- přepínač "POROG R/h". kterým se nastavuje prahová úroveň signalizace překročení expozičního příkonu;
- tlačítko "PROVĚRKA", které slouží k ověřováni provozuschopnosti přis-troje;
- přepínač "TABLO", který slouží k zapnuti zobrazovače;
- přepínač "SÍŤ", který slouží k zapnutí přístroje.

Na spodní části panelu je umístěna svorka pro uzemnění přístroje z pojistky a následující zásuvky:
- zásuvka pro připojeni detekční sondy 51;
- zásuvka pro připojení konektorů 1, 2, 3, 4 (ze soupravy náhradních dílů a příslušenství) pro korekci koeficientu oslabení Š2;
- zásuvka pro připojeni napájecího napětí Š3.
Spojovací kabel (kabel č. 1) a konektor Kl slouží k propojeni měřiče střední četnosti impulsů a detekční sondy.
Napájecí kabel (kabel č. 2) slouží pro připojeni měřiče střední četností impulsů k palubní sítí a s ukostřeným záporným pólem zdroje.
Příslušenství přístroje (upínací zařízeni, třmen, zásuvka K2) slouží pro připojeni přístroje k mobilním prostředkům. Zásuvka K2 slouží pro přívod napájecího napětí a umisťuje se na vhodném místě ve vozidle.

Pro napájeni ionizační komory slouží násobič napětí, který zvyšuje vstupní napětí 6,3 V na napětí 750 V. Součástí sondy je i výklopná sonda s kontrolním zářičem pro ověření provozuschopnosti sondy. Vlivem interakce záření gama s materiálem v ionizační komoře vzniká proudový impuls, který je elektronickým stupněm převeden na napěťový impuls. Emitorový sledovač přizpůsobuje výstup elektronického stupně k vstupu tvarovače, kde jsou napěfové impulsy tvarovány do obdélníkové formy.
Přizpůsobovaci obvod zabezpečuje práci detekční sondy se spojovacím kabelem o délce do 200 m.
Parametry impulsů vycházející z detekční sondy:
- četnost impulsů je v rozsahu od 1 do 10 000 imp.s ;
- amplituda impulsů je v rozsahu od 2,2 V do 4,8 V;
- šířka impulsů je od 1,5 xjs do 20 us;
- polarita impulsů Je kladná.

Soupravu tvoři:
- detekční sonda "BDMG-36";
- měřič střední četnosti impulsů "BI0-05";
- souprava náhradních dílů a příslušenství, která obsahuje 4 ks konektorů s označením 1, 2, 3. 4 a 4 ks náhradnich pojistek 1a.
Soupravu příslušenství přístroje tvoři:
- upínací zařízení (2 ks);
- kabel č. 1 (1 ks);
- kabel č. 2 (1 ks);
- konektor Kl (1 ks);
- zásuvka K2 (1 ks);
- třmen (1 ks)

Rozložená souprava 1MD-21B
1 - měřič střední četnosti impulsů "BI0-05"; 2 - upínací zařízeni; 3 - souprava "ZIP"; 4 - zásuvka K2; 5 - konektor Kl; 6 - kabel č. 2; 7 - detekční sonda "BDMG-36"; 8 - kabel č. 1; 9 - třmenZdroj: Chem-22-3 VOJSKOVÉ DOZIMETRICKÉ PŘÍSTROJE

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

FORUM.CSLA.cz

MUZEUM.CSLA.cz

KVH ČSLA

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky