Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

SLUŽBA VOJÁKŮ Z POVOLÁNÍ
| U útvaru | Ve výcvikovém prostoru |

Uvítáme Vaše názory, vzpomínky, fotografie a další materiály. V případě zájmu nás kontaktujte na web@csla.cz . Předem děkujeme za laskavou pomoc.


Dozorčí útvaru

Povinnosti  dozorčího útvaru nařizoval  Řád vnitřní služby ( Zákl  1 - 1 ). Byl určován z důstojníků jednotek , štábu a služeb útvaru. Osobně odpovídal za dodržování vnitřního pořádku u útvaru, za výkon služby příslušníků celodenní směny,  za pistole  důstojníků a praporčíků štábu a střelivo k nim. Byl podřízen veliteli útvaru. Jemu byla podřízena celodenní směna útvaru. ( Motostřelecký pluk měl cca 2400 příslušníků a  tankový pluk 850 – 900 příslušníků ). Odpovídal za plnění úkolů ve strážní službě, jemu podřízených stráží a služeb.

Před nástupem do služby byl poučován a instruován náčelníkem štábu útvaru, včetně předání hesla pro určený den, které znali jen pověření funkcionáři. Při převzetí služby kontroloval počty a připravenost nastupující směny a stráží, jejich výstroj a výzbroj. Znalosti  předpisů  a odpovědnosti. Dále provedl poučení a předal heslo  pro službu osobám pověřeným. Překontroloval zbraně a střelivo, ostatní výzbroj a výstroj. Nařídil odstranit nedostatky a překontroloval jejich odstranění. Vydal povel k odchodu do dozorčí a strážní služby a tím ztvrdil odpovědnost všech určených za splnění svěřených úkolů.

Po rozdílení převzal od „starého dozorčího „  písemnosti, zbraně a střelivo uložené u něho ve služební místnosti, podle čísel a překontroloval jejich úplnost. Dále signalizační zařízení, vězně ve výkonu trestu. Převzal osobně hlášení o převzetí služby na jednotlivých podřízených stanovištích a ohlásil telefonicky, nebo osobně převzetí služby veliteli útvaru.

Byl povinen : Dbát na dodržování denního řádu, vydávat nařízení k vyhlášení jednotlivých signálů ( bojové pohotovost , pož . poplachu a p. )

Osobně kontrolovat ve dne i v noci výkon služby podřízených na stanovištích.

Osobně ihned hlásit všechny zvláštní nebo mimořádné události veliteli útvaru a neoprávněná vzdálení  VZS

Být v místnosti dozorčího  a v případě odchodu, ( jen ze služebních důvodů ) ponechat na místě svého pomocníka a poučit jej o plnění úkolů v době své nepřítomnosti a oznámit mu kam a na jak dlouho odchází

Vědět, kde jsou jednotky útvaru a jaký výcvik konají

Vědět kde jsou vozidla útvaru a jaký úkol plní

Znát bojové rozdílení útvaru a vést o něm přehled

Kontrolovat vnější vzhled vojáků, kteří opouštějí útvar  na vycházku, nebo dovolenou

Přijímat vězně do vězení, včas je propouštět a vést seznam zadržených

Při požáru nebo živelní pohromě činit opatření k záchraně osob, techniky a materiálu, povolat požární sbor a do jeho příjezdu řídit hasební práce

Při přijetí signálu k vyhlášení BoPo neprodleně předat signál podřízeným, uvědomit velitele, NŠ, jeho zástupce a ostatní funkcionáře a dbát na rychlé a organizované opuštění kasáren

Totéž při vyhlášení mobilizace.

Vydat osobní zbraně na střelivo příslušníkům velitelství a štábu

Dbát na dodržování čistoty a pořádku v prostorech útvaru

Kontrolovat přípravu a výdej stravy  a vydat souhlas k jejímu výdeji a osobně kontrolovat její výdej

Příprava  do služby začínala oficielně ve 13. 00. V práci jsme byli všichni denně nejpozději v 7.00. Dopoledne jsme plnili běžné denní úkoly, pak jsme zahájili přípravu. Službu jsme přebírali od 16. 00, po ukončení "čtyřiadvacítky " jsme následující den čekali než nový dozorčí udělá rozdílení a ohlásí převzetí a převezme  hlášení od podřízených.  Když šlo všechno dobře, šli jsme domů v 17. 30 hodin.  T. j. cca 36 hodin v tahu v tom čtyři hodiny " odpočinku na lůžku " v noci. Za stejné peníze, bez nároků na náhradní volno nebo příplatky a jiné výhody. Službu jsme konali u pzpr dva - třikrát, ale i čtyřikrát do měsíce. U výsadkového pluku ne více než 2  x za měsíc. Za současných podmínek, kdy se má dodržovat zákoník práce, jsme buď museli být " šílení  pracháči ", nebo chodit do zaměstnání tak na čtyři dny v měsíci, aby se to vyrovnalo s osmihodinovou pracovní dobou. 

Čejen - převzato z forum.CSLA.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky