Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

ODPALOVAC� ZA��ZEN� OPERA�N� TAKTICK�HO RAKETOV�HO KOMPLETU 9K72
s ��zenou st�elou 8K14 (SS-1c SCUD B)


foto Vojensk� muzeum Le�an

V �eskoslovensk� arm�d� byl raketov� komplet za�azen u arm�dn�ch a frontov�ch raketov�ch brig�d od sedmdes�t�ch do za��tku devades�t�ch let. Nev�hodou raketov�ho kompletu byla velk� pravd�podobn� odchylka, kter� nezabezpe�ovala efektivn� ni�en� c�l� konven�n�mi hlavicemi, d�le zdlouhav� p��prava k odp�len� a vysok� n�ro�nost na vycvi�enost obsluhy.

P�edch�dcem rakety 8K14 byla raketa 8K11 instalovan� na p�sov�m podvozku 8U218.Za��zen� pro raketu 8K11 se li�ilo od za��zen� pro 8K14 jen jin�m p��strojov�m vybaven�m pro raketu kterou neslo,jinak tvarovanou kol�bkou rakety v p�edn� ��sti a vzadu na lev� stran� byl jen jeden ba�ek na startovn� palivo.Na prvn� pohled je ale rozezn�me podle tlakov�ch lahv� vzduchu na n�stavb� pro obsluhu.U OZ 8U218 pro raketu 8K11 je na ka�d� stran� jedna tlakov� l�hev a u OZ pro raketu 8K14 jsou po dva kusy lahve.Rozd�ly mezi jednotliv�mi verzemi rakety jsou co do d�lky st�elby,p�esnosti a takt� v mohutnosti nesen� bojov� hlavice.

P�vodn� verze opera�n� taktick�ho raketov�ho kompletu s raketou 8K14 byla na p�sov�m odpalovac�m za��zen�.Pro konstrukci p�epravn�ho a odpalovac�ho za��zen� byl vyu�it upraven� podvozek modernizovan�ho t�k�ho samochodn�ho d�la ISU-152K.V jin�ch pramenech se uv�d�,�e to byl podvozek t�k�ho tanku IS-2.ISU-152K - jedn� se o modernizovanou verzi ISU-152 z 2.sv�tov� v�lky ( jeho podvozek vych�zel JS-2 ) a odpalovac� za��zen� neslo ozna�en� 2P19.Do opera�n�ho pou�it� byla raketa za�azen� v roce 1962 pod ozna�en�m 8K14 a pro ve�ejnost R-17.Do �SLA se prv�kr�t za�adilo u 331.tdb v Hranic�ch na Morav� v roce 1963.V polovici �edes�t�ch let je p�sov� OZ 2P19 nahrazov�no t�k�m �ty�os�m ter�nn�m automobilem MAZ 543A.Pro OZ bylo p�id�leno ozna�en� MAZ 543 SPU (specialnaja puskovaja ustanovka ),nebo v arm�d� pou��van� 9P117M.

Na mezin�rodn� �rovni dostal tento mobiln� raketov� prost�edek pozd�ji ozna�en�: raketov� komplet 9K72 ELBRUS.Je instalov�ny na osmikolov�m automobilu MAZ 543A se dv�ma �iditeln�mi n�pravami ( �iditeln� jsou jen p�edn� dv� n�pravy,ob� zadn� jsou pevn� a hnac� ).

V�ce��elov� vozidlo MAZ 543 SPU v sob� slu�uje dva prost�edky - p�epravn� prost�edek pln� p�ipraven� rakety k pou�it� a prost�edek pro jej� odp�len�.Konstrukce vozidla umo��uje p�epravu jedn� rakety 8K14 napln�n� kapaln�mi raketov�mi pohonn�mi hmotami,kter� je chr�n�n� proti pov�trnostn�m vplyv�m kryc� plachtou a takt� na jej� bojov� hlavici je nasazen termoizola�n� obal.Vestav�n� hydraulick� za��zen� umo��uje vzty�en� rakety do vertik�ln� polohy na odpalovac� st�l na kter�m se raketa nato�� do po�adovan�ho sm�ru na c�l,co je nutn� pro jej� zam��en� p�ed odp�len�m.Raketa 8K14 m� startovac� hmotnost 6883 kg z toho na kapaln� raketov� pohonn� hmoty ( palivo + okysli�ovadlo + startovn� palivo ) a such� vzduch p�ipad� 3 791 kg.Raketa je 11,164 m dlouh� o pr�m�ru nosi�e trupu 0,88 m,s rozp�t�m stabiliz�tor� 1,88 m. Hmotnost soupravy OZ 9P117M bez rakety je p�ibli�n� 30 100 kg, s raketou napln�nou pohonn�mi hmotami p�ibli�n� 37 000 kg.Taktick� dojezd vozidla je 450 km a maxim�ln� povolen� p�epravn� rychlost s nabitou raketou po komunikaci 45 km/h a v ter�nu 15 km/h.Pohon zabezpe�uje dieselov� motor D-12A-525A,kter� se startuje z akumul�torov�ch bateri�,nebo stla�en�m vzduchem (tzv. kombinovan� start,vhodn� zp�sob p�i n�zk�ch teplot�ch a v zim�).Pod motorem je um�stn�no je�t� nah��vac� za��zen� olejov� vany a motoru pro jeho zimn� startov�n�.Vozidlo je vybaveno dv�ma elektrick�mi gener�tory.Jedn�m elektrick�m agreg�tem je GDL-10 o v�konu 19 kW, kter� poh�n� p��mo motor vozidla a druh� nese ozna�en� APD-8-P/28-2 dod�v� nap�t� 28 V/7 kW.Oba gener�tory slou�� pro nap�jen� elektrick� s�t� vozidla,kter� slou�� pro nap�jen� syst�mu kontroly rakety,nastaven� letov�ch hodnot,k nap�jen� syst�mu kontroly bojov� hlavice a odp�len� rakety.P�i pln�n� palebn�ch �kol� se v�dy jede na APD a GDL je z�lo�n� agreg�t,proto�e jej poh�n� motor vozidla a ten m� velkou spot�ebu pohonn�ch hmot.V p�edn� ��sti vozidla jsou na boc�ch dv� odd�len� kabiny.Prav� pro velitele odpalovac�ho za��zen�,kter� m� zde um�st�n i spojovac� prost�edek R 123 a p��slu�n�ka obsluhy,lev� je pro �idi�e a takt� p��slu�n�ka obsluhy.Dv� kabiny v st�edn� ��sti vozidla - po lev� i prav� stran� jsou ur�eny pro p��slu�enstv� k odpalovac�mu za��zen� a speci�ln� p��strojov� vybaven�,takt� k p�eprav� obsluhy.V ka�d� kabin� mo�no p�epravovat obsluhy.Prav� kabina je ur�en� pro APD-8-P/28-2,p�epravu zam��ovac� soupravy 8�18 a p�epravu jednoho p��slu�n�ka obsluhy.Lev� kabina je pro oper�tora.Zde se nach�z� �pln� prov�rkov� aparatura pro odpalovac� za��zen�,kontrolu rakety po jej� nabit�,kontrolu bojov� hlavice a takt� pulty pro zaveden� letov� �daj� do rakety.Zde se nach�z� i blok d�lkov�ho ovl�dan� APD oper�torem.

Hydraulick� ovl�d�n� zvedac�ho za��zen� rakety,podp�r a odpalovac�ho stolu je um�st�no odd�len� v zadn� �asti vozidla na lev� stran�.M� takt� mal� v�nosn� pult�k pro velitele palebn� skupiny aby se mohl pohybovat kolem odpalovac�ho stolu.Na lev� stran� mezi zadn�mi n�pravami je ovl�dan� vzduchov� soustavy SPO pro raketu se z�sobn�kem stla�en�ho such�ho vzduchu.Stla�en� such� vzduch je ulo�en v samostatn�ch tlakov�ch lahv�ch v podvozkov� ��sti.Pou��v� se k pln�n� startovn�ho paliva do potrub� palivov�ho syst�mu rakety a dal�� �innosti p�i p��prav� rakety a p�i odp�len�.

Raketa se dob� p��pravy m��e nach�zet v ur�it�ch stupn�ch pohotovosti.Nejni��� stupn� jsou u technick� baterie,kde se zahajuje jej� p��prava.Ze skladovac�ho kontejneru,kde je nosi� je�t� rozlo�en�m stavu se do stavu pohotovosti d� p�ipravit za 120 minut.B�hem n� je nosi� ulo�en ve vodorovn� poloze na p�epravn�ku 2T3,kde se sestav�,nainstaluje se ��dic� syst�m,kter� se mus� nap�ed prov��it a provede se prov�rka cel�ho ��d�c�ho syst�m�.V z�v�re�n� f�ze mont�e se provede kontrola t�snosti palivov�ho syst�mu nosi�e.Po proveden� t�chto �kon� je nosi� p�ipraven k napln�n� kapaln�mi raketov�mi pohonn�mi hmotami a such�m vzduchem.V z�v�re�n� f�zi se nosi� sestykuje s bojovou hlavici a raketa je pln� p�ipraven� k p�elo�en� na OZ k palebn� bateri�.P�i p�elo�en� na OZ se mus� pln� prov��it spolupr�ce p��stroj� OZ s raketou.

Jak se postupn� raketa p�ipravuje,tak jej� stupen pohotovosti nar�st�.Nejvy���ho stupn� dosahuje raketa u palebn� baterie,kde je u� pln� p�ipraven� k odp�len�.Po p�elo�en� rakety na OZ m��e b�t ve �ty�ech stupn�ch pohotovosti k pou�it�.Nejvy��� pohotovost je: �Pal!� ,nebo �SP-1!� (�Pohotovost - 1!� ).

Z vy�k�vac�ho prostoru do palebn�ho postaven� se m��e p�em�stit palebn� baterie za n�kolik minut.Ve vy�k�vaj�c�ch prostorech u� jsou zn�mi v�echny �daje o c�lech,letov� hodnoty nabit�ch raket,sou�adnice palebn�ch postav�n� a periodick� p�ich�z� meteorologick� spr�vy.Po p��jezdu do palebn�ho postaven� se pln� �kol na z�klade na��zen�ho druhu pohotovosti.Raketa vzty��,zpracov�vaj� se dopl�uj�c� �daj� palby nebo po��taj� se prvky pro nov� zadan� c�l.Pokud se jedn� o odp�len� napln� se startovn�ho palivo do rakety.Doba od zaujet� palebn�ho postaven� a� do odp�len� se pohybuje do 17 minut.Dal�� raketa m��e b�t odp�lena po p�elo�en� z transportn�ho p�epravn�ku 2T3 na odpalovac� za��zen�,nejd��ve do 30 minut. Nedovol� to po�et pot�ebn�ch technick�ch �kol�.Ve stavu nejvy��� pohotovosti k odp�len� m��e setrvat nejv��e 30 minut.Od vyd�n� rozkazu �Pal!� z pohotovosti �SP-1� do odp�len� rakety uplyne maxim�ln� 5 minut.

Na povel �Pal!� se pln� startovn� palivo tlakem vzduchu do palivov�ho potrub� rakety.Elektrick� soustava zabezpe�uje inicializaci v�ech syst�m� rakety,nutn�ch pro vlastn� odp�len�.Z�eh raketov�ho motoru je chemick�.Po zm��knut� velitelem palebn� skupiny tla��tka �PUSK!� na v�nosn�m odpalovac�m pultu se ve spalovac� komo�e raketov�ho motoru sm�s� startovn� palivo a okysli�ovadlo pod velmi velk�m tlakem a dojde k chemick�mu z�ehu raketov�ho motoru ( je myln� uv�d�no �e paliva ho�� p�i styku se vzduchem ).Tah raketov�ho motoru prudce nar�st� a� zvedne raketu s odpalovac�ho stolu.S�la tahu raketov�ho motoru za letu je 14,5� tuny a spot�eba KRPH je 58 kg/vte�.Posledn� spojen� velitele palebn� skupiny s raketou je do odpojen� odtrhov� spojky na raket�.Po jej�m odpojen� u� pln� p�eb�r� ��zeni letu naprogramovan� ��d�c� syst�m.Motor pracuje jen pot�ebnou dobu pro danou d�lku st�elby.Potom je vypnut a raketa let� k c�ly po balistick� k�ivce jako voln� vr�en� t�leso,kter�ho t�i�t� opisuje uvedenou balistickou k�ivku.

P�i udan� nov�ho c�le a p�eprogramov�n� ��d�c�ho syst�mu na nov� c�l se �as zvy�uje o 7 minut. Ve�ker� uveden� pr�ce nevy�aduj� ��dn� dal�� zdroj elektrick� energie palebn� baterie.Cel� raketov� komplet je sob�sta�n�.

S ohledem na posl�n� a c�le raketov�ho kompletu je kladena mimo��dn� pozornost na utajen� a sn�en� demaskuj�c�ch p��znak� na minimum.Jedn�m z opat�en� je utajen� spojen�,zejm�na v r�mci brig�dy, palebn�ho odd�lu a palebn� baterie.Ve�ker� �daje pro vlastn� veden� palby jsou zpracov�v�ny na z�klad� na��zen� a pokyn� nad��zen�ch stup�� po��ta�em u palebn� baterie.Sou��st� p�ipravovan�ch podklad� je zpracov�n� meteorologick� situace,zejm�na �daj� s�ly a sm�ru balistick�ho v�tru ve v��kov�ch hladin�ch,kter� se vyu��vaj� ke korekci vypo�ten�ch parametr� balistick� dr�hy rakety.K tomu ��elu byla u ka�d� brig�dy pov�trnostn� baterie.U baterie byly t�i pov�trnostn� �ety vybaven� meteorologickou soupravou RS 65D a v ka�d� souprav� byl radiolok�tor sov�tsk� v�roby pro sledov�n� meteorologick�ch radiosond RMS 1 dosahem 150 km.

K p�enosu zpracovan�ch �daj� o c�lech a dal��ch provozn�ch a bojov�ch instrukc� do palebn� baterie,��zen� palby je vyu��v�n kabel a k�dovac� syst�m.V�jime�n� k p�enosu dat na v�t�� vzd�lenosti,nebo p�i pln�n� palebn�ch �kol� p�i p�esunu jednotek se vyu��vaj� VKV/UKV r�diov� prost�edky s utajova�i hovoru.Ke spojen� nad��zen�ho stupn� velen� s palebn�mi bateriemi jsou vyu��v�ny KV r�diov� prost�edky a radiorel�ov� spojovac� prost�edky s utajova�i hovoru.

Technika palebn� baterie:
- Maz 543 SPU����odpalovac� za��zen� ( 9P117 ) dva kusy
- ZIL 131 PU-1 �����jedna souprava ( elektronick� po��ta� 9W51B )
- PV3S R3AT����� �spojovac� a vel�c� vozidlo velitele baterie
- ZIL 131 PNS� ����po��rn� a neutraliza�n� stanice ( 8T311M ) dva kusy ( pro ka�d� OZ )
- UAZ 452T2��������topop�ipojova� s gyrokompasem 1G17
- T 815 VVN��������skladov� vozidlo baterie

Technicko taktick� data:
D�lka: 11,25 m
Pr�m�r: 0,85 m
Hmotnost: 6 370 kg
Hmotnost hlavice: 985 - 1 000 kg
Dost�el: 300 km
Pravd�pod.kruh.�chylka: 900 m
Bojov� hlavice: jadern� o s�le 5 - 70 kt TNT,
t��tivo-trhav�, chemick�
Podvozek: MAZ 543 P

Anton

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky