Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

TTZ-74-B

N�ro�nost na obsluhu TZ-74, spot�ebu leteck�ch pohonn�ch hmot a opot�ebov�n� p�edev��m porudov�ho motoru, kter� m� omezen� po�et provozn�ch hodin, byl vyvinut trena��r TTZ-74-B, kter� zabezpe�oval zvl�dnut� metodiky v�cviku na za��zen� TZ-74.


Trena��r TTZ-74-B:
1 -za��zen� TZ-74, 2-pracovn�st�l instruktora, 3 - olejov� agreg�t, 4 - obrazov� tabule,
5-kabina oper�tora, 6 -mechanick� simul�tor

Trena��r je um�st�n v typizovan� bu�ce, kter� zabezpe�uje optim�ln� klimatick� podm�nky pro �innost za��zen� zamontovan�ch v pracovn�m stole instruktora. D�le bu�ka slou�� jako pracovi�t� instruktora a m�stnost pro ulo�en� obrazov� tabule se stojanem, olejov�ho agreg�tu a dal��ho p��slu�enstv�.

Trena��r umo��uje n�cvik spou�t�n� proudov�ho motoru, sledov�n� a ovliv�ov�n� jeho �innosti (ani� by byl vlastn� proudov� motor v chodu), grafick� z�znam o�i�t�n� bojov� techniky a objektivn� hodnocen� stupn� vycvi�enosti oper�tora. D�le umo��uje simulaci typick�ch situac�, kter� se mohou v b�n�m provozu vyskytnout a oper�tor na n� mus� okam�it� reagovat aby zabr�nil po�kozen� proudov�ho motoru.

Zaveden�m trena��ru TTZ-74-B bylo dosa�eno zna�n�ch �spor leteck�ch pohonn�ch hmot (za 1 provozn� hodinu asi 700 litr�), nedoch�zelo k opot�eben� jak automobiln�ho podvozku, tak proudov�ho motoru a byla zachov�na st�l� bojov� pohotovost za��zen� TZ-74.

Trena��r simuloval �innost z�kladn�ch agreg�t� za��zen� TZ-74 tak, �e bylo mo�n� na n�m cvi�it v�echny praktick� �kony pot�ebn� pro zvl�dnut� obsluhy za��zen� TZ-74. Chod proudov�ho motoru byl simulov�n mechanick�m za��zen�m slou��c�m sou�asn� jako zdroj ot��ek, hluku a chv�n�. �innost obsluhy byla p�ev�d�na na elektrick� sign�ly, kter� jsou vedeny k za��zen� objektivn� kontroly zabudovan�m do stolu instruktora, kter� sleduje a vyhodnocuje �innost cvi��c�ho.

Instruktor mohl b�hem n�cviku simulovat situace, kter� jsou typick� p�i provozu za��zen� TZ-74, v�etn� mo�n�ch poruch proudov�ho motoru. Spojen� mezi instruktorem a oper�torem bylo zabezpe�eno hovorov�m za��zen�m. O�i��ovan� technika byla demonstrov�na na pohybliv� obrazov� tabuli. Rychlost jej�ho pohybu odpov�dalo rychlosti pohybu techniky p�i jej� o�ist�. P�ipojen� trena��ru na za��zen� TZ-74 vy�adovalo pouze d�l�� nen�ro�nou �pravu.

Pracovm� st�l instruktora byl ur�en pro ��zen� a kontrolu �innosti cel�ho trena��ru. Byly zde soust�ed�ny elektrick� prvky, kontroln� a m��ic� p��stroje. Na pracovn�m stole lze sledovat ve�kerou �innost oper�tora pomoc� m��ic�ch p��stroj�, kontroln�ch ��rovek a grafick�ho z�znamu na sou�adnicov�m zapisova�i. Krom� toho m��e instruktor pomoc� hovorov�ho za��zen� d�vat povely oper�torovi.

Pracovn� stul instruktora:
1 - nosn� r�m stolu, 2-sou�adnicov� zapisova�, 3-ovl�dac� panel,
4 -elektrick� nap�jec� kabel, 5-sk��� rozvad��e, 6 -hovorov� za��zen�

Obrazov� tabule je ur�ena k imitaci pohybu zamo�en� bojov� techniky. Na pohybliv�m p�su je zn�zorn�na bojov� technika. Velikost jej�ho n�kresu je zredukov�na zmen�en�m vzd�lenosti roviny obrazov� tabule od roviny �st� v�tokov�ch plyn�. Pohyb obrazu zabezpe�uje elektromotor. Na obrazov� tabuli jsou um�st�ny elektrick� sn�ma�e, kter� sn�maj� polohu o�i��ovan� techniky, p�en�ej� ji do sou�adnicov�ho zapisova�e, kter� zaznamen�v� na kontroln�m listu �innost oper�tora.

Olejov� agreg�t zaji�tuje tlakovou energii pro hydraulick� syst�m za��zen� TZ-74. Olej je p�iv�d�n z olejov� n�dr�e hadic�, p�es zubov� �erpadlo a v�tla�n�mi hadicemi do ventilu hydraulick�ho syst�mu. Mechanick� za��zen� um�st�n� v kabin�, simuluje chod proudov�ho motoru. Pohonnou jednotkou je elektromotorek spojen� ventil�torovou spojkou s vys�la�em ot��ek. Elektrick� sign�l fotoelektrick�ho sn�ma�e hluku a mikrofonn�ho sn�ma�e �umu je upraven v zesilova�i a veden do obvodu hovorov�ho za��zen�. Takto je simulov�n hluk motoru, kter� se m�n� podle p�id�v�n� nebo ub�r�n� ot��ek motoru. Vertik�ln� a horizont�ln� sn�ma� sn�m� pohyby proudov�ho motoru a p�en�� je do sou�adnicov�ho zapisova�e. Sn�ma�e ovl�dac�ch prvk� proudov�ho motoru zaznamen�vaj� pohyby ovl�dac� p�ky plynu a stopkohoutu a signalizuj� je na pracovn�m stole instruktora.

V�cvik na trena��ru bylo mo�no prov�d�t jak na u�ebn� tak i ve v�cvikov�ch prostorech. Stupe� vycvi�enosti oper�tor� byl hodnocen podle stanoven�ch krit�ri�. Norma pro rozvinut� a p��pravu trena��ru TTZ-74-B k �innosti, je 45 minut. V�cvik na trena��ru byl efektivn� a zabezpe�oval kvalitn� p��pravu oper�tor� p�i minim�ln�ch provozn�ch n�kladech. Nejv�t��ch �spor bylo dosahov�no na leteck�ch pohonn�ch hmot�ch a provozn�ch hodin�ch proudov�ho motoru.

pplk. Rudolf Vojnarovi�
ATOM

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky