Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

122mm H vz.38/74

Houfnice 122mm H vz.38/74 slou�� p�ev�n� pro nep��mou st�elbu na nekryt� a polozakryt� c�le, ni�en� panc��ov�ch a mechanizovan�ch prost�edk� a pro pror�n� pr�chod� v minov�ch pol�ch. Vyu�ita samoz�ejm� m��e b�t i na p��mou st�elbu. Dost�el houfnic se pohybuje okolo 12 km, rychlost st�elby je 5-7 ran za minutu. P�epravn� rychlost dosahuje a� 50 km/h.

Houfnice je tvo�ena hlavn� se z�v�rm a lafetou. Z�v�r se zav�r� a otv�r� poloautomaticky pooto�en�m kliky z�v�ru. Spu�t�n� �dern�ku se uskute��uje ���rou p�ipevn�nou ke spou�t�c� p�ce. Po v�st�elu vyhazova� po otev�en� z�v�ru vyhod� pr�zdnou n�bojnici z n�bojov� komory.

Na lafet� je um�st�n� brzdov� za��zen�, m��idla a lafetov� �t�t. Pomoc� n�m�rov�ho a odm�rov�ho mechanizmu se ovl�d� poloha hlavn� pro nastaven� po�adovan�ho sm�ru a vzd�lenosti st�elby. M��idla se skl�daj� z d�lov�ho dalekohledu pro zam��en� c�le v horizont�ln� rovin� a zam��ova�e pro zam��en� ve vertik�ln�m sm�ru.

Po v�st�elu doch�z� k z�kluzu hlavn� o 1m. V �innost se uvede z�kluzov� brzda a vzduchokapalinov� vratn�k. Ke st�elb� se pou��v� n�boj� s t��tivo-trhav�m gran�tem, s d�mov�m gran�tem a s gran�ty pro speci�ln� ur�en�.


zdroj: �asopis ATOM

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky