Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

122 mm houfnice D-30

Houfnice D-30 je n�kdy ozna�ov�na i jako kan�nov� houfnice p�edev��m d�ky d�lce hlavn�. Jedn� se o sov�tskou zbra�, montovanou na lafetu se t�emi op�rn�mi rameny, kter� v palebn�m postaven� nesou celou hmotnost zbran�. P�i p�eprav� jsou lafetov� ramena slo�ena pod hlavn�. Na �st� hlavn� je um�st�no sklopn� ta�n� oko. Brzdovratn� za��zen� se nach�z� nad hlavn�. Houfnice je vybavena poloautomatick�m vertik�ln�m kl�nov�m z�v�rem.

Houfnici je mo�n� p�ipravit do palebn�ho postaven� za m�n� jak dv� minuty. Po vyp��hnut� se lafeta spust� na zem zvednut�m kol a rozev�ou se op�rn� ramena o 120�. V t�to poloze m� houfnice pln� odm�r. Stabilitu p�i st�elb� zaji��uj� rydla na konc�ch op�rn�ch ramen, kter� se zar�ej� do zem�.

Houfnice je vhodn� i pro boj s tanky, pro tyto ��ely se pou��v� kumulativn�ch st�el. Vyu��v�no je d�le konven�n�ch i chemick�ch gran�t�, osv�tlovac�ch a d�mov�ch st�el. Maxim�ln�ho dost�elu 21900 m dosahuj� st�ely s pomocn�m raketov�m motorem.

Hmotnost v palebn�m postaveni 3150kg
D�lka za pochodu 5400 mm
���ka za pochodu 1950 mm
R�e 122 mm
D�lka hlavn� 4880 mm
Rychlost st�elby 7-8 ran/min
N�m�r -7�a� +70�
Hmotnost t��tivotrhav� st�ely 21,8 kg
�s�ov� rychlost t��tivotrhav� st�ely 690 m/s
Maxim�ln� dost�el t��tivotrhav� st�ely 15300m


J.K.

copyright © http://www.csla.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky