Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci

CHEMICKÝ PRŮZKUMNÝ AUTOMOBIL UAZ-469 CH

Chemický průzkumný automobil UAZ-469 CH je terénní automobil se speciálním vybavením pro provádění radiačního a chemického průzkumu. Je bojovým vozidlem družstva radiačního a chemického průzkumu. Speciální vybavení vozidla umožňuje plnit úkoly radiačního a chemického průzkumu a pozorovování samostatně nebo v sestavě čety radiačního a chemického průzkumu.

Speci�ln� vybaven� vozidla UAZ-469 CH p�i prov�d�n� radia�n�ho a chemick�ho pr�zkumu umo��uje:
- nep�etr�it� zji��ov�n� a m��en� �rovn� radiace (expozi�n�ho p��konu) v ter�nu;
- zji��ov�n� otravn�ch l�tek v ovzdu��, na bojov� technice, ter�nu a ter�nn�ch p�edm�tech;
- orienta�n� kontrolu stupn� zamo�en� povrch� osob, techniky, objekt�, ter�nu, potravin a vody;
- vyty�ov�n� zamo�en�ch prostor�;
- odb�r zamo�en�ch vzork� zeminy, vody apod.;
- p�ed�v�n� v�sledk� radia�n�ho a chemick�ho pr�zkumu;
- zji��ov�n� parametr� jadern�ho v�buchu.

Os�dku vozidla UAZ-469 CH tvo�� dru�stvo radia�n�ho a chemick�ho pr�zkumu ve slo�en� velitel, chemik pr�zkumn�k �. 1, chemik pr�zkumn�k �. 2, �idi�


Um�st�n� p��stroj� radia�n�ho a chemick�ho pr�zkumu a ostatn�ch za��zen�
1 - chemick� pr�kazn�k CHP-71; 2 - bra�na s p��slu�enstv�m CHP-71; 3 - pojistkov� sk��� speci�ln�ho vybaven�; 4 - prodlu�ovac� kabel k nap�jen� ze s�t� 220 V/50 Hz; 5 -ty� pro vyty�ov�n� zamo�en�ch prostor�; 6 - automatick� signaliz�tOT OL GSP-11; 7-automatick� signaliz�tor �rov�e radiace AS-67; 8 - adapt�r GSP-11; 9 -sk���ka s nap�jec�m kabelem, zemnic�m vodi�em a z�suvkou 220 V/50 Hz; 10 - ochrann� jisti�; 11 -nab�je�ka akumul�toru speci�ln�ho vybaven�


Um�st�n� sk���ky, pohled na z�� korby vozidla
7 - popruhy pro uchycen� �pln� poln� �stroje; 2 - zemnic� ty�; 3 - pouzdro s vyty�ovac�mi praporky' 4 - protichemicke od�vy; 5 - ohr�dka pro odkl�d�n� materi�lu; 6 - pouzdro se sign�ln� pistol� a n�boji; 7 - sk���ka pro ulo�en� materi�lu speci�ln�ho vybaven�


Ulo�en� materi�lu ve sk���ce
1 - ETA-Viramatic; 2 - souprava indika�n�ch prost�edk� GSP-11; 3 - souprava n�hradn�ch d�l� s p��slu�enstv�m ke GSP-11 pap�rov� vyty�ovac� znaky �ZAMO�ENO", olovnice a n�hradn� odpalovac� prvky; 4 - infrahled PNV-57; 5 - z�suvky s m�vac�mi teplom�ry, pyron�bojkami PP9, n�ramkovou buzolou vz. 26, motouzem a mono�l�nky; 6-sign�ln� sv�tidla k vyty�ovac�m bodc�m v krabici; 7 - chemick� pr�kaznik CHP-71; 8 - zasuvka: troj�heln�ky, formul��e pov�trnostn� zpr�vy, z�znamn�ky pov�trnostn�ho pozorov�n� tabulky, tu�ky; 9 - v�trn� sm�rovka; 10 - dalekohled 6x30, anemometr, aneroid, dvouru�i�kov� stopky: 11 - souprava pro odb�r vzorku SBV-61; 12 - intenzimetr IT-65, kapesn� sv�tilny; 13 - �estid�ln� skl�dac� ty�; 14 - sk���ka pro ru�n� gran�ty RD-34


Pracovi�t� velitele dru�stva - �eln� deska
1 - nosn� dr��k; 2 - ovl�dac� panel vyty�ovac�ho za��zen�; 3 - hlavn� vyp�na� nap�jen� p��stroj� a za��zen� speci�ln�ho vybaven�; 4 - d�lkov� signalizace GSP-11; 5 - hodiny; 6. - d�lkov� signalizace AS-67; 7 - dr��k zbran� velitele dru�stva


Zadn� ��st vozidla - venkovn�
1-hlava vyty�ovac�ho za��zen�; 2 - n�hradn� kolo vozidla; 3 - dr��k ant�ny R-109Zdroj: Chem-28-11 CHEMICKÝ PRŮZKUMNÝ AUTOMOBIL UAZ-469 CH

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

 

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

ZBRANĚ Pusky