Hlava ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba Fórum Muzeum KVH ČSLA Spolubojovníci

Menu OČSLA Druhy vojsk Insignie Osobnosti Muzea Taktika Výcvik Kultura literatura Internet Film Film

VÝCVIK A BOJOVÁ PŘÍPRAVA
| Příprava vojáka na boj | Výcvik výsadkářů | Bojová pohotovost | Vojenská cvičení |

Systém bojové pohotovosti  se dal rozdělit do 3 etap. 1.etapa byla stálá bojová pohotovost, která spočívala v tom,že byl denně vyčleňovaný určitý počet VZS a VZP do  systému bojové pohotovosti (BoPo), jako byly spojky (vyčleněnní vojáci, kteří v případě vyhlášení jednotlivých stupňů BoPo obíhaly  vyčleněné rajony- byty VZP, které seznamovaly s vyhlášeným stupňem BoPo, dále řidiče, dozorčí a strážní služby, skupinu velení, atd).To byl základ  systému BoPo, který se denně upřesňoval a dokladoval od nejnižších stupňů - četa ,rota a výše např. spojky musely opustit kasárenský prostor do 5 minut a do 20 minut musely mít oběhnut svůj rajon.Skupina velení z řad VZP, kteří měli telefonní linku musely být z domova na pracovišti do 20 minut. 2. etapa byla  zvýšená bojová pohotovost, která  zahrnovala všechny  fáze 1 .etapy stálé BoPo a navíc byla rozšířena o to,že VZS museli být v kasárnách, oblečení v polním stejnokroji, připravené osobní věci k vyvezení do pole a to se rovněž tykalo VZP, jejich 100% přítomnost v kasárnách,  oblečeni rovněž v polním stejnokroji, připravené osobní věci k vyvežení, připravovala se technika k výjezdu, nakládal se materiál k vývozu do pole (záložního prostoru).Zde byl časový limit stanoven na podmínky jednotlivých jednotek útvarů ovšem základ byl cca 40 minut, kdy museli být všichni vojáci nastoupeni v polním obleku na  nástupišti kde se upřesňovaly  další fáze  jednotlivých stupňů BoPo, což znamenalo pro VZP být do 30 minut na pracovišti (v případě větší vzdálenosti bydliště je svážela hotovostní vozidla, která vyjížděla  v čase 5 mínut spolu se spojkami. 3.fáze byla  shrnutím 1 a 2 fáze s tím,že  zde již po 40 minutě vyjížděla technika s osádkami a BoPo materiálem do určených prostorů ,buď soustředění nebo přímo  záložního prostoru.Tyto prostory bývaly zpravidla v okolních buď lesích, vesnicích a pod. třeba do vzdálenosti 10 km od objektu kasáren podle podmínek terénu nebo možnosti objektů. V dřívější době měla armáda dá se říct pravomoc vybírat pro své potřeby  lesní části, osady, vesnice, kde se pouze provedl dohovor s majitelem,starostou a ten byl víceméně povinen vyjít vstříc požadavkum armády. Dalším krokem 3 fáze bylo další vyvážení techniky a materiálu do určeného prostoru soustředění, technika byla rozdělena  na provozní- vyjížděla okamžitě. ulažená s proběhem, která byla částečně  zakonzervovaná a vyvážela se např v Č+ 6 hodin( čas Č byl čas okamžiku vyhlášení stupně BoPo.) a technika zakonzervovaná, která se odkonzervovala skupinou techiků a dílenskými specialisty a do Č + např 12,18, 24 hodin se vyvážela rovněž do zájmového prostoru,  některé útvary souběžně povolávaly předurčené záložníky, kteří do Č+12- 24 hodin musely nastoupit k určenému útvaru, někteří i se svými soukromými vozidly- osobní vozy, motocykly, příp. nákl. vozidly z podniků.V těchto fázích rozhodujicí roli sehrál dozorčí útvaru, který měl veškeré signaly, hesla, volací tabulky, tel .linky ve své podřízenosti a  zpravidla po pracovní době sehrál rozhodujicí úlohu v prvních okamžicích  přijímání signálů, jejich ověřování a vyhlašování jednotlivých stupňů BoPo. O něm by to byla samostatná kapitola.To vše je tak popsaný v krátkosti průběh BoPo jehož průběh byl na všech stupních velení samozřejmě s odlišnostmi pro jednotlivé stupně velení v tehdejší ČSLA.

Jafor - převzato z forum.CSLA.cz

Malé dopřesnění, je nutné dodat, že 1. sl útvary na plných počtech se mohly ocitnout v podstatě ve vámi posané 3. etapě bez vyhlášení druhé etapy a u těchto útvarů byla všechna opatření BoPo připravena stále, tedy  byly to útvary stále pohotovosti schopné přejít do kteréhokoliv stupně okamžitě a bez příprav. VZS byli připraveni stále den co den, připravené a sbalené věci to samé VZP využívali jsme systém vyrozumění a svolání Svitava 75 někde v dalších forech o službě VZP je složitost BoPo a jejího vlivu na život VzP a VzS zmiňována, Někdy stupeň takovéto připravenosti  dělal problémy například NDP a KDP v tancích - občas je vojáci na parkových dnech zkonzumovali :-) , občas problémy s tzv. bopo balíčkem výstrojního materiálu ap., ale nejzásadnější problém soustavná dosažitelnost - velký problém opuštění posádky a dovolené - smělo být pouze 10 procent mimo posádku a 10 procent na vycházce v posádce, pro svolání VZS aVZP ze města kromě spojek, svitavy byli i signály světlicemi a šrapnely, denně se upřesňoval signál jsem vlastní letec atd. atd. Všichni měli předvyplněné telegramy dnes už ani možná někdo neví co toje:-)  Denně byli vysílány spojky, které kontrolovali dosažitelnost VZP. Vzpomenuli si nato, že na okraji města stálo 90 ks municí naložených tanků, byla to obrovská síla a odpovědnost.

Normy byly následovné a splnitelné !!!

Č+6 min nástup řidičů tanků - odchod do parku příprava techniky 
Č+10 min nástup roty odchod do parku, 
Č+ 17 výjezd prvního tanku praporu 
do Č+ 40 (zima do Č+60) - opuštění prostoru pluku posledním vozidlem, třeba i na tyči nebo laně, jnak by úkol nebyl splněn.
Denně se vedl výkaz nebojeschopné techniky. 
Vše bylo splnitelné protože se tyto situace denodenně cvičily. Možná jsem byl jedním z posledních velitelů tpr, který v ČSLA  absolvoval ostrý bojový poplach bez omezení s vyvedením do ZPS, proto hovořím z vlastní zkušenosti.
Dále je nutné dodat, že každý stupeň měl svá tzv. omezení např. jednotky na SH a HPS nevyvádět, vojáky z dovolených nesvolávat  :-) a celou řadu dalších. 
Když jsem o výše uvedeném hovořil s VZS po revoluci, zpravidla si mysleli, že je to nemožné aby řidiči stáli v 6 minutě na nástupišti se vším všudy a aby výše uvedené normy mohli být splněny, ale bylo to možné, bylo to tak. 
Po revoluci jsem měl možnost potkat se i s naším bývalým nepřítelem a právě i tento vysoký stupeň BoPo a schopnost během několika málo hodin plnit bojové úkoly jim dělal jisté starosti.

Stupně Bopo byly vyhlašovány různými způsoby:
cestou dozorčích orgánů
cestou radiových prostředků a spojovacích
cestou technického zářízení P 161
cestou osobní - funkcionářem oprávněným k vyhlášení Bopo

Dozorčí orgány plnili úkoly v první fázi do převzetí velení skupinou velení a byli vybaveny metodikami činnosti v jednotlivých stupních BoPo.

Mohu odpovědně prohlásit, že jsem po revoluci viděl i jiné vojáky NATO v akci, sloužil jsem i v zahraniční misi a mohu říci, že jsem velmi hrdý na české vojáky na jejich schopnosti a jejich vojenské umění a hlavně na bývalé VZS velmi rád vzpomínám.

AnDi - převzato z forum.CSLA.cz

Vyhledat
Webarchiv


TOPlist

Excalibur Army

KVH ČSLA

Creative Commons License
veškeré texty i fotografie zde uveřejněné podléhají licenci Creative Commons BY-NC-ND

Klub vojenské historie ČESKOSLOVENSKÉ LIDOVÉ ARMÁDY
http://www.csla.cz - http://forum.csla.cz - http://kvh.csla.cz

 

ČSLA Zbraně Technika Výstroj Výzbroj Služba KVH Forum Spolubojovníci